‪...‬טוען
 

מסוק ה'יסעור'

מאת אמיר שגב. תוספות ועדכונים: צחי בן-עמי

לאחר מלחמת ששת הימים, החל חיל האוויר לבדוק רכש של מסוקי תובלה כבדים. בפניו עמדו שתי בחירות - מסוק ה-Boeing-Vertol CH-47 Chinook, ומסוק ה-Sikorsky CH-53 Sea Stalion. לאחר בחינת המסוקים, החליט חיל האוויר לרכוש את מסוקי הסיקורסקי, והזמין את הדגם S-65C-3, הדומה לדגם CH-53D של חיל האוויר האמריקאי. למסוק ניתן שם עברי, בפעם הראשונה למסוק בשרות - "יסעור".

שבעת מסוקי היסעור הראשונים שנכנסו לשרות חיל האוויר נקלטו בגף יסעור של טייסת הסופר פרלון, גף שהפך ב-6 באוגוסט 1970 לטייסת 'דורסי הלילה' בבסיס תל נוף. הראשון בהם הגיע ב-26 לאוקטובר 1969, והאחרים הגיעו עד ועד תחילת ינואר 1970 בשלוש קבוצות שונות. יסעורים אלו מוספרו בתחילה במספרים דו-ספרתיים.

סדרה א'

מאוחר יותר, עם הגעת משלוחי מסוקים מתקדמים, קיבלו אלו את הכינוי סדרה א' ואת הקידומת 1 כספרה שלישית. שלושה ממסוקים אלו היו אלו שביצעו, בתוך כחודשיים לאחר הגעתם ארצה, בלילה שבין 26-27 בדצמבר 1969 את מבצע 'תרנגול 53' - חטיפת מכ"מ P-12 רוסי מראס ע'ארב שבמצרים.

לבד ממשימות הנחתת כוחות וחילוץ פצועים, לקחו עד מהרה היסעורים חלק במשימה נוספת שנחשפה רק לאחרונה - משימת לוחמה אלקטרונית שכונתה משימת 'כתף'.

ארבעה מסוקים מממסוקי סידרה א' נגרעו מהסד"כ עד 1974, כאשר ברוב המקרים נהרגו חלק או כל אנשי הצוות.


שיטת המספור המתוארת בהמשך (להבדיל מהחלוקה לסדרות) החלה לאחר מלחמת יום הכיפורים. מצויות בידינו שש תמונות של מסוקי יסעור, המיצגות את רוב המסוקים מסדרות ב' וג', מתקופת מלחמת יום הכיפורים ולפניה. מסוקים אלו נושאים את הקידומת 9 שהוחלפה במהלך שנות ה-70' לתיאור לעיל.

סדרה ב'

קבוצת היסעורים השנייה, שכונתה סדרה ב' נקלטה בחודשים יולי ואוגוסט 1971, וזכתה לקידומת 2 אם כי פעלה תקופה מסוימת עם הקידומת 1.
קבוצה זו כללה חמישה מסוקים - רובם אבדו בנסיבות קטלניות:

סדרה ג'

קבוצת היסעורים השלישית, שמנתה ששה מסוקים, מוספרה בקידומת 3 וזכתה לכינוי "סדרה ג'". השוני העיקרי בינה לבין סדרות א' וב' היה התקנת מערכת ראיית לילה (הגברת אור כוכבים) בתא הטייס. חמישה מהם הספיקו להיקלט בחודשים נובמבר 1972 עד פברואר 1973, והאחרון שבהם נקלט לאחר המלחמה, בחודש דצמבר 1973. מסדרה זו אבדו חמישה מסוקים, כולם בתאונות:

סדרה ד'

הקבוצה הרביעית של המסוקים, שכונתה סדרה ד' ומוספרה בקידומת 4, כללה מסוקים מעודפי הזרוע האווירית של חיל הים האמריקאי שנמסרו לחיל האוויר במסגרת הרכבת האווירית (מבצע 'Nickle Grass') במלחמת יום הכיפורים.

שמונת המסוקים, כולם מדגם Sikorsky CH-53A Sea Stalion, נקלטו מיד בתום המלחמה אולם עברו התאמה במשך כמה חודשים טרם כניסתם לשירות. ההבדלים הבולטים בינם לבין הסדרות הקודמות היו בעיקר העדר צינור תדלוק והעדר מיכלי דלק נתיקים בצד הגוף, וכן לוחות שריון בנקודות שונות להגנת המסוק, לבד מהבדלי מערכות שונות בתא הטייס. בשל החסרון הבולט של הטווח הקצר יותר, ארבעה מסוקים מתוך קבוצה זו שודרגו מאוחר יותר לסטנדרט הסדרות הקודמות (למעט כמות שריון נמוכה יותר), וזכו להחלפת הקידומת ל-7 ולכינוי סדרה ז'.

ארבעת מסוקי היסעור הנוספים נותרו ללא שינוי, לשם שימור יכולת תפיסת המל"ט באוויר, שדרשה מסוק ללא בידונים וללא צינור תדלוק.

סדרה ה'

לאור שחיקת הסד"כ והערכות לפתיחת טייסת מסוקי יסעור נוספת בינואר 1975 (גף יסעור ב'טייסת הסופר פרלון', לימים טייסת 'מובילי הלילה', גם היא בבסיס תל נוף) רכש חיל האוויר עוד 17 מסוקים חדשים, גם הם מדגם S-65C-3.
מסוקים אלו נבדלו ממסוקי סדרות א' - ג' בכך שצויידו בלהבי רוטור עשויים מטיטניום ולוח מכשירים דיגיטלי. בנוסף לאלו - הוסרה מן המסוקים מערכת ראיית הלילה שנכללה במכשור מסוקי סדרה ג', לאור השימושיות הנמוכה שלה.
מסוקים אלו, שכונו סדרה ה' מוספרו בקידומת 5 ונקלטו בחיל האוויר בין החודשים מאי ואוקטובר 1975. בשל היותם החדשים ביותר היה מצבם הטכני הטוב ביותר, והם כונו על ידי אנשי המערך "הנבחרת", ונשאו בעיקר העול של משימות עלומות של המערך.
גם כאן אבדו ארבעה מסוקים, מהם שלושה בתאונות קטלניות בשנות ה-70'.

סדרה ו'

סדרה ו', מסוקים בקידומת 6, הם שני המסוקים שכונו "האוסטרים". המסוקים, מדגם Sikorsky S-65-OE, נרכשו ברכש בזק מיחידת חילוץ אוסטרית והוטסו ארצה בחודש מאי 1981, לאחר שחיל האוויר האוסטרי ביטל את הצטיידותו במסוקי יסעור לאחר קבלת שני מסוקים (מתוך 9 שהוזמנו) בשל עלויות התפעול הגבוהות הכרוכות בהפעלת מערך המסוקים.

סדרה ח'

לאחר מלחמת המפרץ קיבל חיל האוויר, בחודשים אפריל וספטמבר 1991, עוד עשרה מסוקים משומשים מעודפי אווירית חיל הנחתים האמריקאי, גם הם מדגם CH-53A. מסוקים אלו, שכונו סדרה ח', נשאו את הקידומת 8. בתקופת שרותם הראשונה נשארו המסוקים צבועים בסכימת האפור-ירוק עמה הגיעו לארץ, ובמהלך כניסה לביקורת רבתי ביחידת האחזקה האווירית של חיל האוויר או במפעל מת"א של התעשייה אווירית לישראל נצבעו בסכימה הצה"לית הרגילה. שבעה ממסוקים אלו שודרגו לרמת היסעור ה"רגילה" בחיל האוויר, וקיבלו את הקידומת 4.

יסעור 2000

ביוני 1990 הוחל בהשבחת מסוקי היסעור לתצורת יסעור 2000. המסוק הראשון שעבר את ההסבה, ולמעשה היווה אב-טיפוס בפרויקט, הוא יסעור מס' 44 שהעבר לשם כך אל מפעל מת"א בשדה התעופה ירושלים שבעטרות.
ב-4 בפברואר 1993 הוחזר המסוק לחיל האוויר בתום ההסבה. במהלך ההסבה ליסעור 2000, שונתה הקידומת של כל מסוק שעבר את ההסבה:

  • היסעורים מדגם S-65C-3 (ובכלל זה שני ה"אוסטרים") קיבלו את הקידומת 0
  • היסעורים מדגם CH-53A קיבלו את הקידומת 9.

במסגרת ההסבה הורכבו למסוקים מכלי דלק נתיקים, צינור תדלוק באוויר ומערכת לריקון דלק בחרום וכננת לכבל חילוץ. במסגרת פרויקט יסעור 2000 שודרגו כל המסוקים שנותרו בשירות מהדגם ה-S-65C-3 וכל מסוקי סדרה ד' (אלו ששודרגו קודם לכן לרמת סדרה ז' ואלו שלא). חלק ממסוקי סדרה ח' שודרגו כאמור לרמת סדרה ד', ומאוחר יותר הוסבו רובם גם לרמת יסעור 2000. השדרוג כלל בעיקר את האוויוניקה בתא הטייס, מעבר לצגים דיגיטליים, והוספת מיזוג אויר בתא הטייס. בנוסף כלל השיפור חיזוקי מבנה והחלפות צנרת.

יסעור 2025

בשנת 2004 התקבלה ההחלטה להתחיל בפרוייקט הסבה נוסף - פרוייקט יסעור 2025. ב-1 בנובמבר 2007 נחשף המסוק ראשון, יסעור מס' 56 בטקס שנערך בבסיס תל נוף, במעמד ראש מטה חיל האוויר, תת-אלוף אמיר אשל וראש להק ציוד, תת-אלוף ד"ר קובי בורטמן. ביום העצמאות ה-61 הוצג המסוק בפומבי לראשונה בבסיס תל נוף. מספרו לאחר השדרוג לא שונה.

במסגרת הפרוייקט הותקנו במסוק מערכות חדשות רבות במגוון תחומים: מערכות הגנה עצמית, לוחמה אלקטרונית, תקשורת לרשת, בטיחות טיסה ומרכיבים מתקדמים נוספים. מרבית המערכות שהותקנו במהלך הפרוייקט הינם פרי פיתוח מקורי של התעשיות הבטחוניות הישראליות.

מלבד מסוקים אלו קיבל חיל האוויר עוד 8 מסוקים משומשים מדגם A. מסוקים אלו, שהובאו מאחסנה בבסיס Davis Monthan (והיו מיושנים אף מהיסעורים שנקלטו במסגרת הרכבת האווירית), נקלטו בחיל האוויר באוגוסט 1993, אך מעולם לא נכנסו לשירות בטייסות, אלא שימשו לחלקי חילוף ולכן גם לא מוספרו בשיטת הספרור לעיל.

ייצוא למקסיקו

מקורות זרים מציינים שארבעה מסוקים בסטנדרט יסעור 2000 נמכרו למקסיקו בחודש נובמבר 2008. תמונות שניים מהם פורסמו באינטרנט, ובכלל זה תמונה של אחד מהם מסומן כיסעור מס' 1582 בליין היסעורים בבסיס תל נוף, כאשר מאחוריו יסעור מס' 06. מסוק מס' 1581 זוהה כבעל מספר יצרן 65-238, אשר מזהה אותו כיסעור מס' 37, יסעור סדרה א' שהיה הרביעי שנכנס לשירות חיל האוויר. שני מסוקי יסעור נוספים שיוצאו למקסיקו נושאים את מספרי הזנב המקסיקנים 1583 ו-1584.

תאונת היסעור ברומניה

ב-26 ביולי 2010, במסגרת תרגיל "שמיים כחולים 2010" - אימון משותף של חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר הרומני ברומניה, פגע מסוק יסעור מס' 46 בהר והתרסק. במסוק היו שבעה אנשי צוות, ארבעה טייסים, שני מכונאים מוטסים ומשקיף מחיל האוויר הרומני. במקום ההתרסקות מתנהלים כעת חיפושים אחר צוות המסוק המוגדר כנעדר. מפקד חיל-האוויר, אלוף עידו נחושתן, מינה צוות תחקיר בראשות תת-אלוף לחקירת נסיבות התאונה. בנוסף שוחח הערב מפקד חיל האוויר עם עמיתו, מפקד חיל-האוויר של רומניה, הגנרל סטנסקו וסיכם עימו על שיתוף פעולה של שני חילות האוויר בחקירת התאונה. מפקד חיל האוויר אלוף עידו נחושתן הורה על על עצירת טיסות האימונים בזרוע האוויר ליום אחד. צוות המסוק כלל את סגן-אלוף (מיל') אבנר גולדמן, סגן-אלוף דניאל שיפנבאור, רב-סרן יהל קשת, רב-סרן ליאור שי, סגן ניר לקריף ורב-סמל אורן כהן ואיש חיל האוויר הרומני Air Force Capt. Stefan-Claudiu Dragnea. חיל האוויר נערך להוציא משלחת מיוחדת אל רומניה הכוללת צוותים רפואיים, צוותי איתור ותחקור, וגורמי רבנות.

צי מסוקי היסעור בחיל האוויר

סידרה א'


סידרה ב'


סידרה ג'


סידרה ד'


סידרה ה'


סידרה ו'


סידרה ח'

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...