Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » World Class

World Class

קטגוריה בדאייה שנועדה להבטיח כי המשתתפים בתחרויות בקטגוריה זו, ישתמשו בדאונים בעלי יכולת בסיסית שווה, מבלי שלדואים בעלי ממון - יעמוד יתרון הנובע מהשקעת סכומים גבוהים בדאון בו הם טסים.