Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Waiting list

Waiting list

רישום ברשימת המתנה שעקב חוסר במקומות אין באפשרות חברת התעופה לאשרו. אישור ההזמנה מתקבל רק לאחר שמתפנים מקומות בטיסה. לחברת התעופה אין כול מחויבות לנוסע הרשום ברשימת המתנה.