Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 4 בפברואר

4 בפברואר

1997

  • לקראת חציית קו אל תוך לבנון, מתנגש באוויר מסוק יסעור מס' 03? במסוק יסעור מס' 57 בארוע המוכר כאסון המסוקים. שני המסוקים מתרסקים אל הקרקע. כל נוסעי המסוקים נהרגו.