Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 3 בספטמבר

3 בספטמבר

1953

  • ב-3 בספטמבר וב-7 בספטמבר? 1953, ביצעה טייסת 'העמק' לראשונה גיחות צילום ארוכות טווח במצרים. האחת לקהיר ולשדות-התעופה סביב לה והשנייה אל אלכסנדריה. ביצוע הגיחות לא אושר על-ידי הגורמים המדיניים והצבאיים המוסמכים.

1970

  • טייסת 'הנמר המעופף'? עוברת לבניין החדש בו היא נמצאת עד היום.