Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 26 בפברואר

26 בפברואר

1970

  • הפלת 3 מטוסי מיג-21 על-ידי מטוסי שחק:
    • עמוס עמיר? מפיל מיג-21 מצרי במטוס שחק מס' 58?