Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 25 באפריל

25 באפריל

1970

  • עמוס עמיר? מפיל איליושין-28 מצרי במטוס שחק מס' 58?

1981

1982

  • המטוס האחרון של חיל האוויר - מסוק אנפה, עוזב את בסיס אופיר? בסיני לאחר פינוי הבסיסים