Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 23 באפריל

23 באפריל

1948

  • נחתם חוזה בין ממשלת ישראל לממשלת צ'כוסלובקיה לאספקת מטוסי Avia S-199? לחיל האוויר

1956

  • נחתם חוזה לאספקת תריסר מטוסי מיסטר 4 נוספים