Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 21 במאי

21 במאי

1948

  • נוחתות שתי טיסות מבצע 'בלק'? האחרונות - 'בלק-6' ו-'בלק-7' - כשבשני מטוסי קרטיס C-46 קומנדו מובלים חלקיו של מטוס Avia S-199? השני. מטוס אחד הוביל את הגוף והשני הוביל את הכנפיים והמדחף. מטוסי ה-Avia S-199? מהווים את גרעין ההקמה של טייסת 101?

1969