Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 21 בינואר

21 בינואר

1948

  • רכש 20 מטוסי אוסטר מעודפי חיל האוויר הבריטי עבור שרות האוויר? הישראלי