Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 21 ביולי

21 ביולי

1959

  • במהלך גיחת אימונים של מטוסי ווטור של טייסת 'אבירי הצפון' מתנגשים שני מטוסים במהלך ביצוע יעף צליפה. גרשון 'היקי' (היצקי) הדר? נהרג בעת שהטיס את מטוס ווטור א' מס' 22? והופך לחלל הראשון של מערך מטוסי הווטור.

1969