Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 20 בדצמבר

20 בדצמבר

1958

  • יאק נבו?, במטוס מיסטר מס' 44 מפיל מטוס מיג-17 מצרי באיזור קציעות

1989

  • הוחלט בדיון מטה בראשות מפקד חיל האוויר? האלוף? אביהו בן-נון? על הדממת טייסת 'מגיני המערב'? והעברת המסוקים אל טייסת 'החרב המתהפכת'?

2010

  • נפתחת טייסת ה'איתן'? בבסיס תל נוף?