Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 79

שחק מס' 79

פרטי מטוס

תולדות המטוס

 • המטוס נקלט בטייסת 119? בשנת 1964
 • כשהחלה טייסת העטלף לקלוט מטוסי קורנס בשנת 1970, הועבר המטוס אל טייסת הסילון הראשונה?
 • בשנת 1979 הועבר המטוס אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם
 • עבר עם הטייסת אל בסיס חצור? עם פינוי בסיס איתם בעקבות הסכמי השלום עם מצרים
 • בשנת 1981 הועבר אל טייסת 254
 • נמכר לחיל האויר של ארגנטינה במבצע 'עששית'?
 • יצא משרות חיל האוויר הארגנטינאי בתחילת שנות ה-90

הפלות

למטוס 10 הפלות.

 • שלושה מטוסים, ביניהם מטוס ירדני ומטוס סורי הופלו עד מלחמת ששת הימים? או במלחמה עצמה
 • ב-28 באפריל 1970 הפיל יצחק ניר? מטוס סוחוי 7 מצרי בתותחים מערבית לאיסמעיליה
 • ב-21 בנובמבר 1972 הפיל צבי ורד? מטוס מיג 21 מצרי בטיל 'שפריר 2'?
 • ב-13 בספטמבר 1973 הפיל עמוס בר? שני מטוסי מיג 21 סוריים בטיל 'שפריר 2'?
 • ב-9 באוקטובר 1973 הפיל צבי ורד? מסוק מי-8 מצרי בתותחים
 • ב-12 באוקטובר 1973 הפיל איתמר נוינר? מטוס סוחוי 7 סורי בטיל 'שפריר 2'?