Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 80

שחק מס' 80

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • בשנת 1964 נקלט המטוס בטייסת 119?
  • בשנת 1970 הועבר המטוס אל טייסת הסילון הראשונה?
  • בשנת 1979 הועבר המטוס אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם
  • המטוס הועבר אל בסיס חצור? יחד עם הטייסת לאחר החזרת בסיס איתם במסגרת הסכמי השלום עם מצרים
  • המטוס הועבר אל טייסת 254 בה הוטס על-ידי טייסי מילואים עד שיצא משירות בשנת 1982
  • המטוס נמכר לחיל האויר הארגנטינאי במסגרת מבצע 'עששית'? והועבר אל אארגנטינה באוניה. המטוס נכנס לשירות בשנת 1985
  • בתחילת שנות ה-90 הוצא המטוס משרות חיל האוויר הארגנטינאי

הפלות

  • ב-8 בפברואר 1970 הפיל אברהם שלמון מיג 21 מצרי בתותחים מעל צלאחייה.
  • ב-14 במאי 1970 הפיל ראובן רוזן מיג 21 מצרי בטיל ברקן (AIM-9B) מערבית לאבו סואיר.