Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 76

שחק מס' 76

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס נקלט בטייסת הסילון הראשונה?
  • באוקטובר 1979 הועבר אל טייסת 'הנגב'? בבסיס איתם ועבר עם הטייסת אל בסיס חצור? כשהוחזר בסיס איתם לידי המצרים על-פי הסכמי השלום.
  • בשנת 1981 הועבר אל טייסת 254
  • המטוס נמכר לחיל האויר של ארגנטינה בעיסקה שכונתה 'עששית'. הוא הועבר לארגנטינה באוניה ונכנס לשירות בשנת 1985.
  • יצא משירות בתחילת שנות ה-90.

הפלות

למטוס 6 הפלות