Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 48

שחק מס' 48

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס נקלט בטייסת 101?.
  • הועבר לטייסת הסילון הראשונה?
  • בשנת 1979 הועבר המטוס אל טייסת 'הנגב'? שפעלה מבבסיס איתם שבפתחת רפיח. כשהוחזר השטח לידי המצרים עבר עם הטייסת לבסיס חצור? ושם הועבר אל טייסת 254
  • יצא משירות בשנת 1982 ונמכר לחיל האוויר של ארגנטינה, אליה הועבר לשם באוניה.
  • נכנס לשירות בשנת 1985
  • יצא משירות בתחילת שנות ה-90.

הפלות

למטוס 3 הפלות