Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » פצצת 'אולר חד'

פצצת 'אולר חד'

פצצה לפיצוח מסלולים שתוכננה על-יד ישראל (תע"ש) וחב' מאטרה הצרפתית.

יוצרו שני דגמים של "אולר חד" הזהים באופן פעולתם אך שונים במימדיהם הפיזיים.

האספקה לחיל האויר החלה בשנת 1966 ועם פרוץ מלחמת ששת הימים היו בידי חיל האויר כמאתיים פצצות משני הדגמים.