Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מיסטר מס' 44

מיסטר מס' 44

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 101?
  • המטוס הופעל בטייסת 'העמק'
  • ב-5 ביוני? 1967 יוצא המטוס, מוטס בידי סרן? אסף בן-נון? כמוביל מבנה "אשלג" מבסיס תל-נוף? לתקוף בכברית. המטוס חמוש בפצצות 'אולר חד'?, חודר אל מצרים מעל ימת הברדאוויל ופונה אל עבר האגם המר הגדול. לאחר הטלת הפצצות ביצעו המטוסים יעף צליפה ראשון ואז הגיעו מטוסי מיג-17 מאלה שהצליחו להמריא בין התקיפות. המיסטרים שברו והחלו בפניות נסיקה שלאחריהן נמצאו מאחורי המיג שאותו הטיס מפקד הבריגדה האוירית של הבסיס ממדוח טאליבה. לפתע הופיע מיג-17 נוסף שאותו הטיס קפטן מוסטפה חאפז. החל קרב אוויר כשטייסי המיסטר מנסים להפיל את המיגים אך טייסיהם מפעילים את המבער האחורי וחומקים. טייסי המיסטר המשיכו בצליפות. אסף בן-נון? ניסה ליירט את המיג שהטיס חאפז. בשלב מסויים של קרב האוויר הוא צימצם את המרחק ל-50 מטר, פתח באש ופגע במאזנת של כנפו הימנית של המיג, בהגה הכיוון שלו ובמיכל הדלק. הוא ירה שוב והמיג שהיה בפנייה ימנית נסק וברח מהקרב עם מבער מלא, ולבסוף ננטש. מבנה "אשלג" חזר אל בסיס תל נוף?כשבמיכליו 150 ק"ג דלק בלבד. ((אסף בן-נון) רשם את ההפלה הראשונה של טייסת 'העמק'.
  • ב-4 ביוני 1970 נפגע מטוס מיסטר מס' 44 אותו הטיס סגן? צבי קנור? בעת תקיפת ריכוזי שריון וחי"ר מצריים באיזור קנטרה. קנור חולץ בשלום.

הפלות

  • ב-20 בדצמבר 1958 הפיל יאק נבו? מטוס מיג-17 מצרי באיזור קציעות
  • ב5 ביוני? 1967 אסף בן-נון? מפיל מיג-17 מצרי בתותחים מעל כברית - הפלת בכורה של טייסת 'העמק'