Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מחזורי התעייפות

מחזורי התעייפות

המונח נקרא באנגלית Cycles - מחזורים ומתייחס למספר הטיסות שביצע המטוס - כלומר מספר ההמראות והנחיתות.

המונח מתייחס גם למחזורי התעייפות של מנועים - בהם נמדדת מספר הפעמים בהם הונע המנוע.

בהתאם לכמות מחזורי ההתעייפות - נקבעים תהליכי האחזקה של המטוס, וזאת במקביל לשעות הפעולה - שעות מנוע במנועים, ושעות טיסה? במערכות מוטסות.