Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מגבלת רעש

מגבלת רעש

הגדרת סיפי רעש בשדות תעופה שמטרתם לצמצם את מטרד הרעש. הגדרה זו מטילה מגבלות על הפעלת כלי הטיס, מדידת הרעש מבוססת על תקנים בנושא ולכל כלי טיס נדרשת תעודת רעש.