Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מבצע 'אורים'

מבצע 'אורים'

מבצע של טייסת 'מובילי הלילה'? שהייתה עדיין בשלבי הקמה, וכללה ארבעה מסוקים ושמונה טייסים, ובמסגרתו העבירו ב-7 ביוני 1967 מסוקי הטייסת 150 צנחנים אל שארם א-שייח'.