Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יוני 1967 - עיטור מופת לדניאל כהן-ציון, זאב פלד ואריה שמואלי

יוני 1967 - עיטור מופת לדניאל כהן-ציון, זאב פלד ואריה שמואלי

בחודש יוני 1967, נשבר מרעום השהייה (60-20 דקות) והופעל בעת נסיון לפרקו מתוך פצצה בת 500 ק"ג שנמצאה אותה שעה בדיר תת-קרקעי -דת"ק?. הפצצה עשויה היתה להתפוצץ תוך 40 דקות. מפקד גף החימוש סרן זאב פלד? ביחד עם רס"ל דניאל כהן-ציון? ובסיועו של רס"ר אריה שמואלי? (ע"י הזרמת כלים לפירוק) פתחו במרוץ עם הזמן לפרק את המרעום ולהציל ע"י כך את הדת"ק וכל אשר בו. תוך ידיעה ברורה, כי הפצצה עלולה להתפוצץ בעת פירוק המרעום, עבדו השלושה כאמור במהירות, כשלנגד עיניהם משימתם בלבד. ואכן - המשימה בוצעה - המרעום פורק ובכך ניצלו חיים וציוד צבאי יקר.

על מעשה זה הוענק להם: עיטור המופת?
ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי