Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טיסה סדירה

טיסה סדירה

Scheduled Flight

טיסה, שבה חברת התעופה מוכרת לציבור קיבולת בכלי טיס המופעל על ידה, בין במישרין ובין באמצעות סוכן נסיעות והרישיון שלה לפי חוק רישוי שירותי תעופה מתיר לה לבצע טיסות סדירות.

הטיסות הסדירות הישירות, המופעלות בין ישראל למדינות אחרות (כ-40), מוסדרות במסגרת הסכם תעופה בילטראלי.