Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טייסת 254

טייסת 254

מאת: אלי אנציקובסקי

כינוי

  • טייסת 'מרכז המדינה'

תולדות הטייסת

באמצע שנת 1979 הוחלט על הקמת טייסת שכונתה טייסת 'מרכז המדינה'. הטייסת הוקמה בבסיס איתם בתחילת שנת 1980.

משימות הטייסת היו:

  • להמשיך ולתפעל את מטוסי הנשר שהיו בתהליך מכירה לארגנטינה עד לסיום העסקה.
  • לקלוט את מטוסי השחק מטייסת הסילון הראשונה ולתפעל אותם עד שיוחלט מה לעשות בהם.
  • לקלוט ולתפעל מטוסי כפיר גדרות C1 שהיו אמורים לשוב ארצה בתום תקופת החכרה לצי ארה"ב שם שמשו לביום אויב.

הבעיה הראשונה בפניה ניצבו קברניטי חיל האוויר היתה מהיכן יבואו אנשי הגף הטכני וגף הטיסה. טייסת 'הנגב'? שהטיסה את מטוסי הנשר נכנסה לתהליך הסבה למטוסי נץ שתוכננו להגיע בשנת 1981.

טייסת 'שומרי הערבה'? שהטיסה עד שנת 1979 מטוסי נשר, הוסבה למטוסי כפיר והעבירה את מטוסי הנשר שלה לתעשייה אווירית לישראל? ולטייסת 'הנגב'? במסגרת מכירת המטוסים. כמו כן, טייסת הסילון הראשונה? שקבלה מטוסי נץ היתה צריכה להיפטר ממטוסי השחק שהטיסה.

לפיכך הוחלט שהטייסת החדשה תאויש באנשי מילואים מיומנים. מאחר והצוות צריך להפעיל את הטייסת 365 ימים בשנה, הוגדרה רמת סף למיומנות מקצועית והיא, שבנוסף לניסיון בתפעול מטוסי נשר, שחק או כפיר עליהם להיות בעלי השכלה טכנית נוספת, כגון תואר הנדסאי או מהנדס או אפילו סטודנט לתואר כזה.

הצוות שהקים את טייסת 'הנגב'? כטייסת נשרים בשנת 1976 והמשיך לשרת בטייסת במערך המילואים, עבר לשרת בטייסת החדשה ונוספו אנשי מילואים ותיקים של מטייסת 'הנגב'? וטייסת הסילון הראשונה? שעמדו בקריטריון הנ"ל. כמו כן נוספו גם אנשי קבע בודדים מטייסת 'הנגב'? שעמדו לסיים את תקופת שרותם ובחרו שלא לעבור הסבה למטוס הנץ. הצוות הטכני היה מגיע לתקופות מילואים בני 22 ימים פעמיים עד שלוש פעמים בשנה.

::::

כפיר 710 לאחר חזרה מגיחה לדת"ק טייסת מרכז המדינה (באדיבות רענן וייס)

לתפקיד מפקד הטייסת מונה קברניט מחברת אל על?, אלוף-משנה? גיורא אפשטיין?, קצין הטכני סרן אלכס רגב שהיה קצין מוסך בבסיס איתם קודם לכן, וקצין חימוש סגן סיוון ציון? שהיה בעברו מ.ע. (ממונה על) חימוש בטייסת הנגב. גם הטייסים שטסו בטייסת היו טייסי מילואים וביניהם הסופר והעיתונאי אליעזר יערי?.

טייסת מרכז המדינה היתה המשך טבעי ורצוף לטייסת 'הנגב'? והמעבר היה חלק ולא הורגש כלל. המטוסים המשיכו לטוס כאילו לא ארע דבר.

כתוצאה מהסכם השלום עם מצרים ופינוי בסיס איתם ב-25 באפריל 1982 הטייסת עברה למשכנה החדש אל בסיס חצור?. המטוסים חזרו לבסיס המקורי ממנו הם יצאו בתחילה. מבחינת המטוסים הדבר היחידי שהשתנה הוא מספר הטייסת והדת"ק.

במהלך השנים נמכרו גם מטוסי השחק לארגנטינה עד שבטייסת נשארו רק כפירים. בשנת 1985 הודממה הטייסת ומטוסי הכפיר שלה הוטסו אל בסיס נבטים? שם הם הודממו והוצאו מהסד"כ של החיל.

במהלך פעילותה של הטייסת היא איבדה מטוס אחד בלבד במהלך טיסת ההעברה מבסיס איתם אל בסיס חצור?. היה זה מטוס שחק מס' 44. הנזק למטוס לא היה גדול והוא התרכז בעיקר בחלקו הפנימי של תא הטייס עקב הפעלת כסא המפלט. מאחר ומטוסי השחק היו באותה עת בתהליך של הוצאה משרות מבצעי, הוחלט להשבית את המטוס. המטוס הוצב כאנדרטה ברחבת המיג בבסיס חצור?.