Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » חרטום צילום 'תרמיל'

חרטום צילום 'תרמיל'

החרטום מבוסס על ראדום של מטוס שחק רגיל. הוא כולל חלון מלבני בודד בתחתיתו, ומאחוריו הורכבה מצלמה לצילום אנכי מסוג Zeiss RMK-4. מצלמה זו יוצאת דופן בכך שהיא עטופה במארז אטום וחזק המבטיח הגנה מלאה לכל חלקי המצלמה. גוף המצלמה עשוי כך שיוכל לעמוד בטלטולים ומכות חזקות ובה בעת לאפשר את פעולת המצלמה. החרטום כולל את המרכב המיוחד למצלמה זו. המרכב מחובר למטוס בנקודות חיבור, נושא עליו את גוף המצלמה ומשמש בתור תומך ומשכך רעידות, וניתן לאזן בו את המצלמה בעזרת מוטות מתכווננים. על גוף המרכב מורכב פלס מים לבדיקת האיזון.

חרטום צילום זה זה יוצר על-ידי חברת S.E.C.A.M באוקטובר 1962. מכיוון שההתקנה היתה בשנות ה-60 המוקדמות, הרי שלא היו אז מחשבי צילום, ומכאן שהפעלת המצלמה הייתה כולה בצורה ידנית, בעזרת חישובי מהירות קרקע וגובה ברומטרי (זהו יחס V/H המהווה משתנה מרכזי לצורך חישובי צילום).

כיום שמור חרטום מדגם זה במוזיאון חיל האוויר הישראלי?