Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » גיבורי חיל

גיבורי חיל

עיטורי צה"ל מוענקים לחיילים שהפגינו אומץ וגבורה יוצאי דופן, בדרך כלל בשעת לחימה. בין מקבלי העיטורים יש שנהרגו תוך כדי מעשה הגבורה. לעיטורים רמות אחדות בשתי קבוצות: עיטורים וציונים לשבח (צל"שים). עיטורים וצל"שים מוענקים לעתים גם ליחידות שלמות.

עיצוב העיטורים

עיצוב העיטורים נקבע בתקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (ענידת עיטורים ואותות מערכה), תשל"ג–1973, שבהן נקבע כי לכל עיטור שלושה חלקים:

  • "פארה" - חלקו העיקרי של העיטור, והוא עשוי מתכת;
  • "סרט" - פיסת אריג בצבע המתחברת לבגד ועליה נתלית הפארה;
  • "אות העיטור" - אות בצבע הסרט.

אם מקבל העיטור זכאי לעיטור נוסף מאותו סוג - אין הוא מקבל את העיטור אלא "תג לעיטור", גרסה מוקטנת של הפארה, אותו הוא עונד על העיטור הראשון. דינו של אות זה כעיטור נוסף.

את שלושת העיטורים: הגבורה העוז והמופת, עיצב האמן הבין־לאומי חתן פרס ישראל דן ריזינגר.

עיטור הגבורה?

עיטור העוז

עיטור המופת?

ציונים לשבח

אותות מערכה?

אותות נוספים:

  • אות השירות המבצעי?
  • פרס ביטחון ישראל?
  • אות מצטיין הנשיא?
  • אות שירות?
  • אות השירות בישראל?