Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » RNAV / RNP

RNAV / RNP

מושגים המתייחסים לרמות הדיוק של מערכות הניווט במטוסים ובהתאם לרמות הדיוק הנדרשות בעת תכנון תשתיות ניווט ונתיבים למטוסים במרחב.

תוספת מספר בהמשך לביטוי (למשל 1RNAV) מגדירה בצורה מדידה וכמותית את רמת הדיוק הנדרשת או המופעלת.