Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » CIL – Compact Integrated Laser

CIL – Compact Integrated Laser

מערכת לייזר משולבת המיועדת להתקנה על גבי פלטפורמות מוטסות וימיות. המערכת מאפשרת להגיע לקצב מהיר במיוחד של לזירה, ובכך לאפשר עקיבה אחרי מטרות מהירות יחסית באוויר או בים, וניתן להתקינה על מגוון פלטפורמות לגמישות מבצעית מרבית. כך למשל ניתן להטמיע את המערכת הקומפקטית לתוך מערכת נ"מ על מנת לשפר את רמת הדיוק וכן להגדיל את הטווח באופן משמעותי. מערכת CIL נמצאת בשימוש מבצעי של לקוחות ברחבי העולם.