Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 19 בספטמבר

19 בספטמבר

1918

  • תחילת "מתקפת מגידו" של הגנרל אלנבי

1979

  • טייסת 'המסק"ר הראשונה'? עוברת מבסיס תל נוף? אל בסיס פלמחים?