Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 15 בספטמבר

15 בספטמבר

1948

  • הקמת חברת אל על?

1965

  • טייסת 107? נפתחת בבסיס רמת דוד? כטייסת מטוסי אוראגן למשימות קרב הפצצה וקא"ם.