Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 14 בנובמבר

14 בנובמבר

1964

  • שיגור מבצעי (וכושל) ראשון של טיל שפריר?

2003

  • במפעל Lockheed-Martin? נערך טקס גלילת מטוס ה'סופה' הראשון - סופה מס' 253?

2010

  • הכנס השנתי לתעשיות תעופה וחלל 2010?