Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 11 בנובמבר

11 בנובמבר

1947

  • הקמת 'שירות האוויר'?

1969

  • הפלת 3 מטוסי מיג-21 מצריים:
    • סרן? אהוד חנקין? מפיל מטוס MiG-21? מצרי באזור ג'אבל עתאקה יחד עם נווטו רב-סרן? אייל (לוס) אחיקר? - הפלת הבכורה של מטוס הקורנס על-ידי קורנס מס' 608?