Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 10 בדצמבר

10 בדצמבר

1971

  • טייסת 107? קולטת את מטוסי הקורנס (פאנטום) הראשונים

1976

  • שלושת מטוסי הבז הראשונים נוחתים בבסיס תל נוף?. במשך שנה פעלה הטייסת עם ארבעה מטוסים בלבד.

1980

  • קליטת המזל"טים הראשונים בחיל-האוויר