Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 57

שחק מס' 57

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • ב-9 בפברואר 1970, בעיצומה של מלחמת ההתשה? ויום לאחר מבצע 'פריחה 8'?, ובעוד מטוסי קורנס תוקפים מטרות מצריות באיזור דהשור ובאיזור חילואן, התחולל קרב אוויר המוני באיזור צפון תעלת סואץ, בו היו מעורבים 2 זוגות מטוסי שחק מטייסת 101? ובהם בין היתר מפקד הטייסת רב-סרן? עודד מרום? וסגן? אבינעם קלדס?, וכן כשנים-עשר מטוסי מיג 21 מצריים. במהלך הקרב הפיל קלדס, שטס בשחק מס' 57, מטוס מיג מצרי. כשהגיעו מטוסי השחק לסיום רזרבות הדלק שלהם הגיעה הוראה מהבקר לנתק מגע. בשלב זה היה קלדס בעיצומו של קרב אוויר עם מטוסי מיג ולבסוף אחד מהם שיגר טיל "אטול" שפגע בשחק של קלדס והפילו. קלדס נטש את המטוס הבוער ונחת בביצות מנזלה שבצפון הדלתה של הנילוס, נתפס על-ידי כפריים מצריים שהובילוהו לבסיס צבאי סמוך, ולאחר מכן ישב בשבי עם עוד טייסים בכלא עבאסייה. הוא הוחזר ארצה בעיסקת חילופי השבויים שלאחר מלחמת יום הכיפורים?.

הפלות

  • ב-9 בפברואר 1970 הפיל סגן? אבינעם קלדס? מטוס מיג-21 מצרי