Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 42

שחק מס' 42

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • ב-5 ביוני? 1967 צוות סרן? אהוד חנקין? לכוננות הזנקה מיידית במטוס שחק מס' 42 של טייסת הסילון הראשונה?, יחד עם סרן? יגאל ינאי?. הם הוזנקו לאוויר והופנו על-ידי הבקר לכיוון שדה מגידו?. לאחר שלא גילו מטוסים סוריים באיזור הופנו לכיוון טבריה והמשיכו בפטרול לכיוון דמשק. לאחר 17 דקות טיסה אירעה תקלה במטוסו של יגאל ינאי? והוא חזר לנחיתה בבסיס כשאהוד חנקין? ממשיך לבדו. יותר מאוחר גילה חנקין מטוסי מיג 21 סוריים מאחוריו. בקרב אויר קצר, ולאחר ששיגר על אחד המיגים טיל שפריר? שהחטיא, סגר את הטווח וירה על המיג בתותחים?. המיג התפוצץ ומטוס השחק של חנקין נפגע בגחונו משברי המיג. הוא הפנה את המטוס לכיוון ישראל כשהוא נוקט בפעולות חירום. מנורות האזהרה בפנל מנורות האזהרה שבלוח המכשירים נדלקו אחת אחרי השניה, כולל מנורת אש המנוע. סל"ד המנוע לא היה יציב ולאחר מכן גם נדלקה מנורת אזהרת לחץ שמן מנוע. חנקין נסק לגובה 5000 רגל. סל"ד המנוע השתולל וחנקין ניסה למשוך את המטוס לנחיתה בבסיס רמת דוד? תוך שהוא מאבד גובה בהתמדה. עקב חוסר בלחץ הידראולי איבד את השליטה על ההגאים ונטש בגובה 1000 רגל (305 מטר). המטוס התרסק ליד כפר ברוך. מסוק S-58 של טייסת 'החרב המתהפכת'? שהיה מוצב בכוננות בבסיס הוזנק והחזיר את חנקין לטייסת.

הפלות

  • ב-5 ביוני? 1967 הפיל סרן? אהוד חנקין? מטוס מיג 21 סורי באזור דמשק בתותחים?