Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 29

שחק מס' 29

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס השתתף בגל התקיפה של שדה H-3 בעיראק במלחמת ששת הימים? כשהוא מוטס על ידי עזרא (בבן) דותן?. במהלך הטיסה חזרה, מעל סוריה, שיגר מטוס מיג טיל אל עבר המטוס, וזה התפוצץ בצינור הפליטה. התפוצצות גרמה לפתיחת מצנח מעצור? באוויר. בהמשך איבד המטוס שמן ולראת הסוף - גם איבד את המנוע. המטוס גלש לנחיתה בשדה מגידו? ונחת בשלום. בעקבות הפגיעה נתקבלה הוראה להעבירו לטיפול בדרג ד'?, אולם תושייתו של נוריק הראל?, הביאה לכך שהמטוס הוחזר לטיסה אחרי 24 שעות והוכנס לטיפול דרג ד' רק לאחר המלחמה.
  • ב-7 באוקטובר 1973 יצא המטוס לפטרול כשהוא מוטס על ידי בהירי? כשהוא חמוש בטילים ובמכלי דלק נתיקים. במהלך ההמראה, לקראת הניתוק, פרצה אש במבער האחורי ונידלקו נורות חיווי אש במנוע בתא הטייס, כשבמקביל מודיע מגדל הפיקוח לטייס שהוא בוער והרים את רשת העצירה?. בהירי? נטש את המטוס, שהמשיך לרוץ על המסלול עד שנכנס ברשת. במהלך הנטישה שבר בהירי? את קרסוליו. המטוס הועבר אל מוסך טייסת תחזוקה?, שופץ והוחזר לכשירות מבצעית שאיפשרה השתתפותו במלחמת יום הכיפורים?.