Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 20

שחק מס' 20

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • ב-15 ביולי 1967 יצאו שני מטוסי צילום של טייסת 119? לגיחת צילום מעבר לתעלת סואץ. המצרים, שגילו את המטוסים, הזניקו מספר רב של מטוסי קרב לירטם, ולקרב האוויר שהתפתח במקום הוזנקו מטוסים נוספים מטייסת 119?. בקרב הופלו 4 מטוסי מיג מצריים, ונפגע מטוס שחק מס' 20 שהוטס בידי סגן? שלמה אגוזי?. אגוזי הצליח למשוך את המטוס הפגוע בגובה נמוך אל תוך מדבר סיני וכשאיבד את השליטה בהגאים - נטש. שלמה אגוזי? חולץ מסיני על-ידי כוחות צה"ל ומסוק שהוזנק להחזירו לטייסת.