Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » צוקית מס' 620

צוקית מס' 620

פרטי המטוס

  • דגם: צוקית
  • יצרן מקורי: אייר פוגה (הורכב בגרמניה)
  • מספר יצרן מקורי: D35/F129
  • מס' זנב מקורי:
  • הסבה לצוקית: התעשייה האווירית לישראל
  • מס' תע"א: 020

תולדות המטוס

  • במקור - מטוס פוגה מגיסטר ששירת בחיל האוויר הגרמני תחת מס' זנב AA+134
  • לאחר העברתו ארצה - הופעל במסגר בית הספר לטיסה? בחצרים
  • המטוס הוסב לצוקית בתע"א בקבוצת המטוסים השנייה בתחילת שנות ה-80, הוחזר לביה"ס לטיסה והופעל שם עד שיצא משירות
  • אוחסן בבסיס חצרים? ושימש מקור לחלקי חילוף

מיקום

בסיס חצרים?, באחסנה

צולם ב-30 במרס 2009