Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » עיטור המופת - יוחנן (רוזר) בן-צבי

עיטור המופת - יוחנן (רוזר) בן-צבי

לאות ולעדות
כי 0 רס"ן י. ר. (יוחנן רוזר - לימים בן-צבי)
תאור המעשה
ביום ה-13 בנובמבר 1966, בעת סיור מעל גזרת הקרב בהר חברון, נפגע מטוסו של סגן י.ר. מאש נ"מ והוא נפגע בפניו ובעינו השמאלית, עד כדי אבדן זמני של כושר הראיה בעין זו. למרות הפגיעה, אשר הכבידה ביותר על אפשרות התמצאותו ועל הטסת המטוס, סרב לנטוש את המטוס. הוא הנחיתו באופן מושלם בבסיס, כשהמטוס פגוע תוך שמירה על קור רוח למופת ושליטה מעולה במטוס. בקור רוחו, בשיקול דעתו ובכושרו המקצועי המעולה, הציל סגן י.ר. את מטוסו.
על מעשה זה הוענק לו
:
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970
ניסן תשל"ג - אפריל 1973
דוד אלעזר, רב-אלוף?
ראש המטה הכללי
"מופת נתתיך לבית ישראל" - יחזקאל י"ב ו´