Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » עיטורי גבורה

עיטורי גבורה

עיטורים צה"לים

  • עיטור הגבורה?
  • עיטור העוז
  • עיטור המופת?
  • ציון לשבח - ראש המטה הכללי?
  • ציון לשבח - מפקד חיל האוויר?

עיטורים זרים

  • 'צלב הברזל'?
  • עיטור - Royal House Order of Hohenzollern?
  • 'מקס הכחול' - Pour le Mérite?