Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טיסה בתנאי ראייה \ טיסה בכללי ראייה

טיסה בתנאי ראייה \ טיסה בכללי ראייה

תנאי ראייה - VMC) Visual Meteorological Conditions)
הם תנאים המאפשרים לטייס להתמצא במרחב ולהטיס את מטוסו באמצעות הסתכלות החוצה אל הקרקע ואל כלי טיס אחרים, תנאים אלו מוגדרים על-ידי טווח הראות האפשרית ומידת כיסוי השמים על-ידי עננים וגובהם.

כללי טיסת ראייה - VFR) Visual Flight Rules)
הם כללים המסתמכים על כך שהטיסה מתקיימת בתנאי ראיה ומחייבים את הטייס להתבסס על יכולתו לראות את פני הקרקע ומטוסים אחרים לצורך הטסת מטוסו והניווט במרחב.