Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טיסה בתנאי מכשירים \ טיסה בכללי מכשירים

טיסה בתנאי מכשירים \ טיסה בכללי מכשירים

תנאי מכשירים - IMC) Instrument Meteorological Conditions)
הם תנאים שלא מאפשרים לטייס להסתמך על הסתכלות החוצה מתוך מטוסו והטסתו בהסתמך על ראיית פני הקרקע ומטוסים אחרים ועליו להתבסס על מערכות הטסה וניווט במטוס שמקבלות את נתוניהם ממכשור מתאים.

כללי טיסת מכשירים - IFR) Instrument Flight Rules)
הם כללים המסתמכים על כך שצוות המטוס מטיס את המטוס ומנווט אותו בהסתמך על מערכות ההטסה והניווט במטוס ולא בהסתמך על הסתכלות החוצה וראיית פני הקרקע ומטוסים אחרים. ניתן כמובן לקיים טיסה בכללי מכשירים גם כשהתנאים הם תנאי ראייה.