Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ארועי בטיחות בתעופה אזרחית

ארועי בטיחות בתעופה אזרחית

בחלק זה אנו מפרסמים מידע אודות אירועי בטיחות שארעו בתעופה האזרחית. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לדייק בפרטים ולהסתמך על מידע מדוייק ככל האפשר, אך בשל הסתמכות על מידע שלעיתים נובע ממקורות שאינם רשמיים - עשויים ליפול בחלק מן המאמרים גם טעויות, ועל כך התנצלותנו מראש.

נודה, על כן, לכל מי שביכולתו להוסיף מידע או לתקן טעויות, במידה שנמצאו כאלה.

ארועי בטיחות בשנת 2009